مهندس میلاد نوری

[موسس شرکت توکان تک ]

دکتر امیر جهانگرد

[مدیر پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات]